top of page

Legal services & specialization

Thanks to the expertise and narrower specialization of its members, the Benešová Beránek Blaha Law Office is ready to provide high-quality legal services in a wide range of fields of law, both Czech, European and international. Thanks to the experience of most members of the office team, the office was also able to establish cooperation with some foreign offices and is thus ready to provide legal advice regarding numerous institutes of foreign legal systems. The members of the office speak Czech, English, German and French.

When providing legal services, the main emphasis is placed primarily on the satisfaction and protection of the client, as well as on the quality of the provided legal services, diligence and also compliance with professional ethics.

The office's clients include both large international corporations and important Czech and foreign companies, as well as natural persons, entrepreneurs and non-entrepreneurs. As a result of client specialization, the office has also developed a narrower focus on some specific sectors and branches of industry and services.

We specialize in the following legal fields:

Trestní právo, compliance

• poskytování komplexního právního poradenství a obhajoba v trestním řízení • zastupování klientů v přestupkovém řízení • zastupování poškozených v adhezním řízení

Obchodní společnosti a družstva

• poskytování komplexního právního servisu podnikatelům, obchodním společnostem a družstvům • příprava rozhodnutí orgánů společností a družstev • příprava a revize zakladatelských dokumentů (stanovy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny, společenské smlouvy) • návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku • přípravy a revize smluvní dokumentace (zejména smlouvy o dílo, kupní smlouvy, úvěrové smlouvy jakož i smlouvy pojistné apod.) • zajištění právní podpory managementu společností při jednáních s klienty • úprava právních vztahů v řídících orgánech společností • úprava právních vztahů mezi členy orgánů společností a společníky či akcionáři • asistence při přípravě valných hromad a dalších jednání orgánů společností • realizace právního auditu (due diligence) Fúze, akvizice • přeměny společností (fúze sloučením, fúze splynutím, rozdělení, rozdělení odštěpením, převod jmění na společníka, změna právní formy) • převody obchodních podílů, akcií • prodej podniku či části podniku

Ochrana osobních údajů, GDPR

• právní poradenství a konzultace a rovněž zastupování v soudních řízeních ve věci ochrany osobnosti fyzických osob (zejména ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, jména a projevů osobní povahy) • právní poradenství a konzultace jakož i zastupování v soudních řízeních ve věci ochrany dobré pověsti právnické osoby

Rodinné právo

• právní poradenství, podpora a právní zastoupení v rozvodovém řízení (v rámci řešení sporného i nesporného rozvodu) • příprava a revize smluvní dokumentace v oblasti rodinného práva (smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu, smlouvy o rozšíření a zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů) • úprava vztahů mezi manžely při existenci manželství • společné jmění manželů • úprava styku s dítětem • úprava vyživovacích povinností dle zákona o rodině (mezi rodiči a dětmi, mezi příbuznými, mezi manžely, výživné rozvedeného manžela, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce)

Dědictví

• právní poradenství při přípravě závěti a její vyhotovení, v případě potřeby zajištění sepisu závěti ve formě notářského zápisu • právní zastoupení klientů v dědickém řízení jakož i v souvisejících sporech • příprava a revize smluvní dokumentace (dohody o vypořádání dědictví)

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

Právní poradenství pro zadavatele i uchazeče o veřejnou zakázku, zejména: • podpora při přípravě zadávací dokumentace • zastupování klientů ve správním řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže jakož i při soudním přezkumu správních rozhodnutí • analýza zadávací dokumentace • zpracování právní dokumentace k výběrovým řízením Právní poradenství pro podnikatele při podnikání na volném trhu • spojování soutěžitelů • zakázané dohody a zneužití dominance • poskytování právní pomoci a zastupování klientů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí • zpracování analýz a právních stanovisek s ohledem na správní rozhodnutí orgánů v České republice i legislativu EU

Právo nemovitostí

• právní služby při převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, dražby aj.) • věcná břemena • zástavní práva • nájem bytů a nebytových prostor • řízení před katastrálními a stavebními úřady • komplexní podpora developerských projektů Pro účely převodu nemovitostí je kancelář schopna zajistit advokátní úschovu a obstarat související daňové záležitosti.

Smluvní agenda

• příprava a revize smluvní dokumentace (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy, cestovní smlouvy aj.) • služby při převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, dražby aj.); pro účely převodu nemovitostí je kancelář rovněž schopna zajistit advokátní úschovu a obstarat související daňové záležitosti • příprava smluvní dokumentace při poskytování spotřebitelských úvěrů • věcná břemena • vypořádání podílového spoluvlastnictví spoluvlastnictví (dohodou i v rámci soudního řízení) vymáhání pohledávek

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

• poskytování právní pomoci a zastupování před soudy první i druhé instance v České republice, jakož i před Nejvyšším soudem České republiky a Nejvyšším správním soudem České republiky - prověřené mnohaletými zkušenostmi členů naší kanceláře • podání ústavní stížnosti a zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem České republiky • zastupování klientů v rozhodčích řízeních u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jakož i v rozhodčích řízeních podle pravidel ICC a UNCITRAL

Pracovní právo

• právní poradenství v každodenních případech vyplývajících z pracovněprávních vztahů • příprava právních analýz a stanovisek jakož i komplexní právní podpora při řešení mimořádných situací • příprava a revize základní pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, ukončování pracovních poměrů) • pracovní podmínky zaměstnanců a jejich úprava v souladu s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci • příprava a revize kolektivních smluv • právní podpora managementu společností při kolektivním vyjednávání

Správní právo

• kancelář nabízí rozsáhlé zkušenosti při poskytování právního poradenství orgánům obcí a krajů (účast na zasedání jednotlivých orgánů, právní podpora a poradenství, příprava právních analýz a stanovisek, revize příslušné dokumentace) • právní poradenství ve věcech fungování příspěvkových organizací krajů a obcí • kancelář disponuje rozsáhlými zkušenostmi při zastupování klientů ve správních řízeních, jakož i při soudním přezkumu správních rozhodnutí

Insolvenční právo

• zpracování a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení • zastupování věřitelů ve všech fázích insolvenčního řízení a souvisejících sporech • zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech • poradenství a konzultace ve věci způsobu řešení úpadku • sepisování návrhů na povolení oddlužení při tzv. "osobním bankrotu"
Out-of-court settlement of consumer disputes

We would like to inform you that in the area of disputes between a lawyer and a consumer (in the sense of Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended) arising from contracts for the provision of legal services concluded with our law firm, the competent authority is entity for the out-of-court settlement of such disputes with our law firm Czech Bar Association (www.cak.cz).

Law office Benešová Beránek Blaha s.r.o. with registered office at Sokolovská 47/73 186 00 Prague 8, ID: 05766575, VAT number: CZ05766575

bottom of page