top of page

Právní služby & specializace

Díky odbornosti a užší specializaci svých členů je Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o. připravena poskytnout vysoce kvalitní právní služby v širokém spektru oborů práva, a to jak českého, tak evropského a mezinárodního. Díky zkušenostem většiny členů týmu kanceláře mohla kancelář navázat rovněž spolupráci s některými zahraničními kancelářemi a je tak připravena zajistit právní poradenství ohledně četných institutů cizích právních řádů. Členové kanceláře hovoří česky, anglicky, německy a francouzsky.

Při poskytování právních služeb je hlavní důraz kladen především na spokojenost a ochranu klienta, jakož i na kvalitu poskytovaných právních služeb, pečlivost a rovněž dodržování profesní etiky.​ 

Mezi klienty kanceláře patří jak velké mezinárodní korporace a významné české a zahraniční společnosti, tak fyzické osoby podnikatelé i nepodnikatelé. V důsledku specializace klientů se rozvinula i užší orientace kanceláře na některé specifické sektory a odvětví průmyslu a služeb.

Specializujeme se na následující právní odvětví:

Trestní právo, compliance

• poskytování komplexního právního poradenství a obhajoba v trestním řízení • zastupování klientů v přestupkovém řízení • zastupování poškozených v adhezním řízení

Obchodní společnosti a družstva

• poskytování komplexního právního servisu podnikatelům, obchodním společnostem a družstvům • příprava rozhodnutí orgánů společností a družstev • příprava a revize zakladatelských dokumentů (stanovy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny, společenské smlouvy) • návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku • přípravy a revize smluvní dokumentace (zejména smlouvy o dílo, kupní smlouvy, úvěrové smlouvy jakož i smlouvy pojistné apod.) • zajištění právní podpory managementu společností při jednáních s klienty • úprava právních vztahů v řídících orgánech společností • úprava právních vztahů mezi členy orgánů společností a společníky či akcionáři • asistence při přípravě valných hromad a dalších jednání orgánů společností • realizace právního auditu (due diligence) Fúze, akvizice • přeměny společností (fúze sloučením, fúze splynutím, rozdělení, rozdělení odštěpením, převod jmění na společníka, změna právní formy) • převody obchodních podílů, akcií • prodej podniku či části podniku

Ochrana osobních údajů, GDPR

• právní poradenství a konzultace a rovněž zastupování v soudních řízeních ve věci ochrany osobnosti fyzických osob (zejména ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, jména a projevů osobní povahy) • právní poradenství a konzultace jakož i zastupování v soudních řízeních ve věci ochrany dobré pověsti právnické osoby

Rodinné právo

• právní poradenství, podpora a právní zastoupení v rozvodovém řízení (v rámci řešení sporného i nesporného rozvodu) • příprava a revize smluvní dokumentace v oblasti rodinného práva (smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu, smlouvy o rozšíření a zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů) • úprava vztahů mezi manžely při existenci manželství • společné jmění manželů • úprava styku s dítětem • úprava vyživovacích povinností dle zákona o rodině (mezi rodiči a dětmi, mezi příbuznými, mezi manžely, výživné rozvedeného manžela, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce)

Dědictví

• právní poradenství při přípravě závěti a její vyhotovení, v případě potřeby zajištění sepisu závěti ve formě notářského zápisu • právní zastoupení klientů v dědickém řízení jakož i v souvisejících sporech • příprava a revize smluvní dokumentace (dohody o vypořádání dědictví)

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

Právní poradenství pro zadavatele i uchazeče o veřejnou zakázku, zejména: • podpora při přípravě zadávací dokumentace • zastupování klientů ve správním řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže jakož i při soudním přezkumu správních rozhodnutí • analýza zadávací dokumentace • zpracování právní dokumentace k výběrovým řízením Právní poradenství pro podnikatele při podnikání na volném trhu • spojování soutěžitelů • zakázané dohody a zneužití dominance • poskytování právní pomoci a zastupování klientů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí • zpracování analýz a právních stanovisek s ohledem na správní rozhodnutí orgánů v České republice i legislativu EU

Právo nemovitostí

• právní služby při převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, dražby aj.) • věcná břemena • zástavní práva • nájem bytů a nebytových prostor • řízení před katastrálními a stavebními úřady • komplexní podpora developerských projektů Pro účely převodu nemovitostí je kancelář schopna zajistit advokátní úschovu a obstarat související daňové záležitosti.

Smluvní agenda

• příprava a revize smluvní dokumentace (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy, cestovní smlouvy aj.) • služby při převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, dražby aj.); pro účely převodu nemovitostí je kancelář rovněž schopna zajistit advokátní úschovu a obstarat související daňové záležitosti • příprava smluvní dokumentace při poskytování spotřebitelských úvěrů • věcná břemena • vypořádání podílového spoluvlastnictví spoluvlastnictví (dohodou i v rámci soudního řízení) vymáhání pohledávek

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

• poskytování právní pomoci a zastupování před soudy první i druhé instance v České republice, jakož i před Nejvyšším soudem České republiky a Nejvyšším správním soudem České republiky - prověřené mnohaletými zkušenostmi členů naší kanceláře • podání ústavní stížnosti a zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem České republiky • zastupování klientů v rozhodčích řízeních u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jakož i v rozhodčích řízeních podle pravidel ICC a UNCITRAL

Pracovní právo

• právní poradenství v každodenních případech vyplývajících z pracovněprávních vztahů • příprava právních analýz a stanovisek jakož i komplexní právní podpora při řešení mimořádných situací • příprava a revize základní pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, ukončování pracovních poměrů) • pracovní podmínky zaměstnanců a jejich úprava v souladu s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci • příprava a revize kolektivních smluv • právní podpora managementu společností při kolektivním vyjednávání

Správní právo

• kancelář nabízí rozsáhlé zkušenosti při poskytování právního poradenství orgánům obcí a krajů (účast na zasedání jednotlivých orgánů, právní podpora a poradenství, příprava právních analýz a stanovisek, revize příslušné dokumentace) • právní poradenství ve věcech fungování příspěvkových organizací krajů a obcí • kancelář disponuje rozsáhlými zkušenostmi při zastupování klientů ve správních řízeních, jakož i při soudním přezkumu správních rozhodnutí

Insolvenční právo

• zpracování a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení • zastupování věřitelů ve všech fázích insolvenčního řízení a souvisejících sporech • zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech • poradenství a konzultace ve věci způsobu řešení úpadku • sepisování návrhů na povolení oddlužení při tzv. "osobním bankrotu"
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) plynoucích ze smluv o poskytování právních služeb uzavřených s naší advokátní kanceláří je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení takovýchto sporů s naší advokátní kanceláří Česká advokátní komora (www.cak.cz).

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o. se sídlem Sokolovská 47/73 186 00 Praha 8, IČO: 05766575, DIČ: CZ05766575

bottom of page